Argina Technics N.V. verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie over u in verband met zijn zakelijke relatie met u. Wij doen dit in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. In deze kennisgeving wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden gebruikt, aan welke derden ze kunnen worden verstrekt en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Argina Technics N.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / GDPR (General Data Protection Regulation) aan ons stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonlijke gegevens die verzameld worden

De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en verwerken kunnen van de volgende aard zijn:

 • Uw voor- en achternaam en contactgegevens, inclusief uw (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht;
 • gegevens die u invult op een van onze aanvraagformulieren met het oog op het sluiten van een overeenkomst met ons. Houd er rekening mee dat sommige van de gegevens die in onze aanvraagformulieren worden gevraagd, noodzakelijk zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren; indien u ons de vereiste informatie niet verstrekt, kunnen we besluiten om geen overeenkomst met u aan te gaan;
 • persoonsgegevens die op u betrekking hebben in samenhang met onze lopende relatie met u, bijvoorbeeld via correspondentie en gesprekken met u, en op basis van de goederen of diensten die wij aan u leveren;
 • alle andere persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt.

Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • informatie uitwisseling;
 • prijsopgaven en contracten;
 • Website:
  • het leveren van de website www.argina.com;
  • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de diensten op de website;
  • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten.
  • Nieuwsbrief/marketing
   Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail of post contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
  • Cookies
   Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen, tenzij u hier toestemming voor geeft. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief heeft verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

   Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. Door op 'instellingen' te klikken, kunt u kiezen om ons toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics. U kunt de instellingen altijd aanpassen door op de link naar 'cookie-instellingen' in de footer te klikken.
  • Google Analytics
   Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

De rechtsgrondslagen waarop wij uw persoonsgegevens op de hierboven beschreven wijze verzamelen en verwerken, zijn:

 • uw toestemming;
 • de noodzaak daarvan voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • de noodzaak daarvan voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij aan wie wij uw persoonlijke gegevens verstrekken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor deze doeleinden verwerken wanneer uw eigen belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan de legitieme belangen van ons of van derden.
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan de geldende regelgeving.

Ontvangers van gegevens

In het kader van de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, waaronder:

 • aan kredietinformatiebureaus om identiteitscontroles uit te voeren, controles te verrichten over het witwassen van geld en wettelijke verplichtingen na te komen;
 • aan derden die wij inschakelen om diensten aan ons te verlenen, zoals ICT-dienstverleners, professionele adviseurs, accountants en externe dienstverleners;
 • aan andere leden van onze holding;
 • aan de bevoegde regelgevende autoriteiten en organen zoals voorzien of vereist door de wet.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan het nodig is om het doel waarvoor deze zijn verzameld te bereiken of om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of interne beleidsvoorschriften en, indien relevant, om alle claims of geschillen te behandelen die zouden kunnen ontstaan in verband met onze overeenkomst met u.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden;
 • daarnaast houden we ons aan alle wettelijke verplichtingen zoals beschreven in de privacy wetgeving.

Overdracht in het buitenland

In verband met het bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, met inbegrip van rechtsgebieden die door de Europese Commissie niet erkend worden als zijnde gebieden waarin het niveau van bescherming van persoonsgegevens gelijkwaardig is aan die, welke in de Europese Unie wordt geboden. Indien en voor zover wij dit doen, zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om te voldoen aan onze verplichtingen, voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen die op een dergelijke overdracht van toepassing zijn; hieronder kan vallen het aangaan van een overeenkomst betreffende de overdracht, die de voor dit doel door de Europese Commissie goedgekeurde "modelcontractbepalingen" bevat, of, indien het om overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten gaat, het waarborgen dat de overdracht onder het EU-VS Privacy Shield-kader valt. Meer informatie over de maatregelen die we in dit verband hebben genomen, is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten, in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde beperkingen, met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om de rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om de persoonlijke gegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, dan wel van ons te verlangen dat wij die gegevens doorsturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking; [1]
 • indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken.[2]

Om een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@argina.com.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw informatie hebben gebruikt of met uw rechten zijn omgegaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@argina.com, of per traditionele post op het volgende adres:

Argina Technics N.V.
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas

 

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

 


[1] Het recht op portabiliteit van de gegevens is alleen van toepassing als de toestemming of de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrondslag voor de verwerking wordt ingeroepen.

[2] Het recht om de toestemming in te trekken geldt alleen als er een beroep wordt gedaan op de toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking.