Alle overeenkomsten worden beheerst door onderhavige voorwaarden, die door de medekontraktanten worden erkend en aanvaard en gelden boven zijn voorwaarden, al dan niet vermeld op de bestelbon. Bijzondere en/of afwijkende voorwaarden kunnen enkel door de zaakvoerder worden bedongen en/of door hem worden bekrachtigd zonder dewelke de verkoper hierdoor niet is verbonden. Deze bijzondere en/of afwijkende voorwaarden hebben slechts betrekking op die overeenkomst en kunnen nooit bindend zijn bij andere overeenkomsten. Voor leveringen en prestaties voor derden maakt de medekontraktant zich sterk dat de derde begunstigde zich aan de overeenkomst en de algemene voorwaarden zal houden.

Offerten

De verkoper stelt de offerten op aan de hand van door de klant verstrekte gegevens zonder plaatsbezoek. De offerten zijn derhalve vrijblijvend en onder voorbehoud van alle mogelijke afwijkingen op de verstrekte gegevens. De offerten zijn slechts bindend voor bestellingen geplaatst binnen 60 dagen na datum van de offerte.

Bestellingen

Een bestelling en/of ondertekening van een offerte op de bestelbon bindt de koper onherroepelijk. Bij overmacht en door omstandig- heden buiten de wil van de verkoper heeft deze laatste het recht de bestelling te weigeren, te annuleren of de overeenkomst geheel of ten dele te verbreken, zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Bij annulatie van de overeenkomst of bestelling door de koper is deze gehouden tot een schadevergoeding van 25% van de bestelling met een minimum bedrag van 125 eur.

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op de schadevergoedingen en interesten.

Prijzen

De prijzen vermeld in de offerte, bestelbon en overeenkomst zijn steeds netto, af magazijn, zonder transportkosten en vatbaar voor verhoging ingevolge wijzigingen door de leveranciers van de verkoper en wijzigingen in de sociale wetgevingen aangebracht door de koper zelf,waarvan de koper aanvaardt dat elkeen der voorgernoemde lasten hem zullen worden doorgerekend. De levering zal op verantwoordelijkheid, ten laste van en voor rekening van de koper zijn. Eventueel onderhoud, ook tijdens de waarborgperiode, is niet inbegrepen.

Levering

De opgegeven datum voor levering en plaatsing is louter indicatief en afhankelijk van o.m. de leveringen aan de verkoper. Overschrijding van deze datum, en de deelleveringen welke hierbij uitdrukkelijk zijn toegelaten, kunnen derhalve onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Verzendingen gebeuren steeds op kosten en risico van de klant en zullen bij verlies volledig dienen betaald worden door de koper aan de verkoper. De koper is verantwoordelijk voor de materialen die gedurende de uitvoering op de werf blijven opgeborgen, ongeacht of het een bewoonde, nieuw of reeds opgericht gebouw betreft. Elke verdwijning of beschadiging van de materialen is ten laste van de koper.

Betalingsvoorwaarden

De verkoper kan, naast een eventueel voorschot, voor, hetzij tijdens de levering en/of plaatsing, een betalingswaarborg eisen.Behoudens door ons uitdrukkelijke en schriftelijke toegestane afwijking, verbindt de koper zich kontant en zonder korting te betalen op de dag van de beëindiging der werken, op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare docu- menten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen fakturen van rechtswege opeisbaar. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum interestvoet van 12 %. In geval van niet betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de faktuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 25 eur. Eventuele optredende storingen in de installatie geven de koper niet het recht betalingen uit te stellen. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Waarborg

Op alle produkten die door de verkoper zelf worden gefabriceerd, geldt gedurende de volledige waarborgperiode enkel een waarborg op de geleverde produkten zelf, in de werkplaatsen van de verkoper. Op de door de verkoper doorgeleverde produkten gelden de waarborgvoorwaarden van de fabrikant zelf.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van de verkoper tot betaling ervan is ontvangen. In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank naar keuze van de verkoper bevoegd. 

 Download in PDF formaat