ALGEMENE VOORWAARDEN KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM NV | Argina Technics

 

Met ‘Opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling of opdracht wendt tot NV Kingspan Light + Air Belgium, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Anthonis De Jonghestraat 50, met K.B.O. nr. 0867.414.778.

 

Art.1 : Toepasselijkheid

 

1.1. De Opdrachtgever verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. De toepassing van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van de onderhandelingen tussen partijen. De clausules van deze voorwaarden worden als essentieel beschouwd, en er door Kingspan Light + Air Belgium NV expliciet rekening gehouden met de toepassing ervan bij de prijsbepaling van de te leveren diensten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten.

 

1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

 

1.3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule

 

1.4. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Kingspan Light + Air Belgium NV houdt nooit een afstand van recht in.

 

1.5. De Opdrachtgever bevestigt niets te hebben gedaan of nagelaten te doen of een beslissing te hebben genomen die zou kunnen gekwalificeerd worden als een strafbar feit, anti-omkoping, anti-witwas, anti-corruptie of anti-fraude volgens de Belgische wet- of regelgeving of enig ander toepasselijk recht, noch willens en wetens een derde partij te hebben toegestaan of aangemoedigd ​​om een ​​dergelijk strafbaar feit te begaan, noch onderworpen te zijn aan enig onderzoek in dit opzicht. De Opdrachtgever bevestigt zich aan het anti-omkoping- en corruptiebeleid van de Kingspan Group te houden zoals beschikbaar op de website.

 

Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – offertes

 

2.1. Ieder voorstel wordt door Kingspan Light + Air Belgium NV vrijblijvend gedaan en is dus geen bindend aanbod. Tussen Kingspan Light + Air Belgium NV en de Opdrachtgever komt immers pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door Kingspan Light + Air Belgium NV van het order van de Opdrachtgever. Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen (zie artikel 3).

 

2.2. De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken aan Kingspan Light + Air Belgium NV die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de Opdrachtgever. Het overmaken van deze informatie dient zonder kosten voor Kingspan Light + Air Belgium NV te gebeuren. Kingspan Light + Air Belgium NV mag er van uit gaan dat de ontvangen informatie correct is, doch heeft eveneens het recht om de overeenkomst op te schorten om de juistheid van de verstrekte informatie te laten controleren.

 

2.3. De offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld. Indien niet uitdrukkelijk vermeldt zijn offertes zeven dagen geldig.

 

Art. 3 : Prijs, facturatie en betaling

 

3.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de overeenkomst uitgevoerd tegen prijzen in regie. Indien er vaste prijzen worden gegeven, dan worden deze beschouwd als een relatief forfait. De prijzen die van toepassing zijn, zijn deze van de laatste door Kingspan Light + Air Belgium NV meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

3.2. De prijzen worden weergegeven exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, en zijn aangeduid in euro. De meegedeelde prijs dekt niet de eventuele “meerwerken” (bijkomende opdrachten) omtrent dewelke de Opdrachtgever en opdrachtnemer naderhand overeenkomen. Meerwerken/bijkomende werken/opdrachten geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De Opdrachtgever doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W.

 

3.3. De door Kingspan Light + Air Belgium NV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren die van toepassing zijn op het moment van de aanbieding aan de Opdrachtgever. Kingspan Light + Air Belgium NV is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen en deze onmiddellijk aan de klant in rekening te brengen op basis van een latere verhoging van voornoemde prijsbepalende factoren, zelfs indien deze verhoging voorzienbaar was.

 

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

           

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.

"I2022" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i2022" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

 

3.4. Behoudens andersluidende afspraak heeft de Opdrachtgever het recht om een voorschot van 100 % of minder te verzoeken alvorens de prestaties uitgevoerd kunnen worden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende opdrachten door Kingspan Light + Air Belgium NV, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de Opdrachtgever, worden geschorst. Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich eveneens het recht voor om tussentijds te factureren. Indien lopende de uitvoering van de opdracht de Opdrachtgever aan Kingspan Light + Air Belgium NV enige betaling verschuldigd is, is Kingspan Light + Air Belgium NV gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en dit zonder enige schadeloosstelling te betalen door Kingspan Light + Air Belgium NV aan de Opdrachtgever en/of aan derden tot de dag waarop Kingspan Light + Air Belgium NV betaling heeft ontvangen.

 

3.5. De facturen van Kingspan Light + Air Belgium NV zijn contant en zonder korting betaalbaar op de uitbatingszetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag zijn de facturen van Kingspan Light + Air Belgium NV betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de Opdrachtgever.

 

3.6. Indien schriftelijk bedongen tussen partijen worden de werken en/of diensten gefactureerd op basis van periodieke vorderingsstaten naargelang de vordering van de werken en/of diensten. Deze vorderingsstaten bevatten een gedetailleerde opgave van de uitgevoerde werken. De Opdrachtgever beschikt over een termijn van 15 dagen om schriftelijk eventuele opmerkingen mee te delen, bij gebreke waaraan de vorderingsstaat geacht wordt te zijn goedgekeurd.

 

Opmerkingen ten aanzien van de vorderingsstaat dienen grondig gemotiveerd te zijn. Factoren waarover Kingspan Light + Air Belgium NV geen rechtstreekse controle heeft, zoals daar zijn de aanwezigheid van de voeding of de indienstelling, kunnen niet worden ingeroepen door de Opdrachtgever als reden om de vorderingsstaat te weigeren. 

 

3.7. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen/werken, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Opdrachtgever. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.

 

3.8. De Opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 8 dagen na factuurdatum zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan Kingspan Light + Air Belgium NV kenbaar maken.

 

3.9. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8,5 % per jaar op het onbetaalde factuur. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 150,00 EUR), onverminderd het recht van Kingspan Light + Air Belgium NV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

3.10. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft Kingspan Light + Air Belgium NV het recht om alle leveringen en prestaties te schorten op risico van de Opdrachtgever. Kingspan Light + Air Belgium NV bepaalt na schorsing zelf wanneer hij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten in functie van zijn agenda en planning, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

 

Wanneer Kingspan Light + Air Belgium NV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de Opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Kingspan Light + Air Belgium NV de nog uit te voeren prestaties annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd aan Kingspan Light + Air Belgium NV welke gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties verhoogd met een schadevergoeding van 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht. Kingspan Light + Air Belgium NV heeft ook het recht de door hem werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger ligt.

 

3.11. Bij eenzijdige annulering van de bestelling door de Opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst is Kingspan Light + Air Belgium NV gerechtigd een annuleringsvergoeding aan te rekenen ter waarde van 50 % van de afgesproken prijs (met een minimum van 125,00 EUR).

 

3.12. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die Kingspan Light + Air Belgium NV het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

3.13. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen en vorderingsstaten van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

 

3.14. De Opdrachtgever is gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de Opdrachtgever derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.

 

Art. 4 : Levering en uitvoeringstermijn

 

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven opdracht, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

4.2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak dient de uitvoering binnen een redelijke termijn gegeven te worden. Indien bepaalde overige opdrachten ontvangen worden, ook opdrachten van overige Opdrachtgevers, waaraan Kingspan Light + Air Belgium NV redelijkerwijs voorrang dient te geven, dan zal de Opdrachtgever dit aanvaarden, zonder dat in dat geval schadevergoeding verschuldigd is.

 

4.3. De door Kingspan Light + Air Belgium NV meegedeelde uitvoerings-of leveringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering of levering kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de klant een consument is, in welk geval de klant gerechtigd is op een schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, indien Kingspan Light + Air Belgium NV na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 2 weken, niet levert. De artikelen 1142, 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Kingspan Light + Air Belgium NV en de Opdrachtgever.

 

4.4.  Kingspan Light + Air Belgium NV levert de goederen af fabriek / ex works. De Opdrachtgever is verplicht om de door Kingspan Light + Air Belgium NV geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. Zo de Opdrachtgever in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, is Kingspan Light + Air Belgium NV gerechtigd de stallingskosten aan de Opdrachtgever door te rekenen.

 

4.5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de kosten van de aflevering en ophaling niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zal hiervoor indien nodig een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de klant.

 

4.6. Naargelang de goederen worden opgehaald op de zetel van Kingspan Light + Air Belgium NV of bij aflevering op een andere locatie, worden de goederen geacht te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan respectievelijk op het ogenblik van de feitelijke bezitsverschaffing of wanneer de goederen op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

 

4.7. Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke uitvoeringen uitmaken. De gedeeltelijke levering van de opdracht kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

 

4.8.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen (bv. meerwerken), passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (bv. email) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificaties van de goederen indien vereist om te voldoen aan toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten of indien dergelijke wijzigingen de kwaliteit of prestaties van de goederen niet wezenlijk beïnvloeden. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering navenant en op redelijke wijze verlengd.

 

4.9. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van :

- hinder / verhindering ten gevolge van materiaal/informatie dat niet tijdig door de Opdrachtgever aan Kingspan Light + Air Belgium NV wordt overgemaakt;

- door Kingspan Light + Air Belgium NV aanvaarde wijzigingen op instigatie van de Opdrachtgever aan de overeengekomen opdracht.

 

Art. 5 : Levering op afroep

 

5.1.  Indien een bestelling op afroep schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen, zullen de partijen de termijn tussen fabricage en verzending van de betreffende producten in onderling overleg vaststellen. Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich het recht voor om, zodra de betreffende producten geproduceerd zijn, alsnog een uiterlijke termijn voor afname vast te stellen.

 

5.2. Indien de Opdrachtgever de bestelde producten niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, noch binnen de 90 dagen na ondertekening van de betreffende bestelbon, is Kingspan Light + Air Belgium NV gerechtigd de bestelde producten verzendklaar te factureren en betaling te verlangen, onverminderd het recht van Kingspan Light + Air Belgium NV om te vorderen dat de Opdrachtgever de producten zal afnemen.

 

5.3. Indien de Opdrachtgever een bestelling annuleert zonder voorafgaand akkoord is Kingspan Light + Air Belgium NV ontheven van de verplichting tot levering van de producten, onverminderd het recht van Kingspan Light + Air Belgium NV op 100 % van de overeengekomen koopsom (excl. BTW).

 

Art. 6 : Uitvoeringsmodaliteiten

 

6.1. Kingspan Light + Air Belgium NV voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Zij kan hiervoor al dat nodige doen of nalaten dat zij in het belang van de opdracht nodig acht. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.

 

6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kingspan Light + Air Belgium NV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Kingspan Light + Air Belgium NV stelt expliciet niet aansprakelijk te zijn voor de fouten van deze derden, zelfs niet de opzettelijke fouten.

 

6.3. Kingspan Light + Air Belgium NV kan tussentijdse aanvaardingen vragen. Kingspan Light + Air Belgium NV heeft het recht te wachten met aanvang van een nieuwe fase totdat de Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft aanvaard.

 

6.4. Door Kingspan Light + Air Belgium NV, haar medewerkers of agenten aan Opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

6.5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. Zo dient de Opdrachtgever behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m. :

- (indien nodig) te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen en andere evt. vereiste attesten, documenten, etc.;

- de werf veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken;

- te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen;

- Kingspan Light + Air Belgium NV te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder;

6.6. Indien de toegang tot de locatie wordt geweigerd door de Opdrachtgever, of deze door zijn toedoen of door toedoen van derden waarvoor hij moet instaan wordt belemmerd, worden voorrijkost en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door Kingspan Light + Air Belgium NV  in rekening gebracht. De uitvoeringstermijnen worden volgens de planning en agenda van Kingspan Light + Air Belgium NV automatisch aangepast zonder enige recht op vergoeding voor de Opdrachtgever of derden.

 

6.7. De Opdrachtgever vrijwaart Kingspan Light + Air Belgium NV voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden, of waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Kingspan Light + Air Belgium NV door de Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Kingspan Light + Air Belgium NV tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

6.8. Kingspan Light + Air Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verwerking van werken waarop intellectuele eigendomsrechten berusten en die hem worden overgemaakt door de Opdrachtgever, met opdracht om deze te verwerken in de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen opdracht. De Opdrachtgever zal Kingspan Light + Air Belgium NV vrijwaren voor alle schade die uit enige inbreuk zou voortvloeien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Kingspan Light + Air Belgium NV het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

 

6.9. De Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. De Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk om diens eigen applicaties, diensten en infrastructuur up-to-date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de diensten van Kingspan Light + Air Belgium NV.

 

6.10. Kingspan Light + Air Belgium NV kan in het kader van de opdracht al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever enig monster of enige zaak in bewaring nemen. Het staat Kingspan Light + Air Belgium NV vrij om zo’n verzoek tot bewaring te weigeren of om daar voorwaarden aan te stellen. Kingspan Light + Air Belgium NV kan ten allen tijde de opdracht tot in bewaarneming mits redelijke opzegtermijn, die niet langer dan twee maanden kan betreffen, opzeggen. Na het eindigen van de opdracht zal Kingspan Light + Air Belgium NV een in bewaring genomen monster of zaak behoudens andersluidende schriftelijke afspraak nog zes maanden bewaren, waarna het monster of de zaak vernietigd zal worden, tenzij de Opdrachtgever vooraf de goederen op diens kosten komt ophalen. De kosten van vernietiging zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 

Art. 7 : Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid

 

7.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde werken of de geleverde diensten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan Kingspan Light + Air Belgium NV te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken geformuleerd na het verstrijken van deze termijn worden niet door Kingspan Light + Air Belgium NV aanvaard.


7.2. Eventuele verborgen gebreken van de geleverde diensten dienen onverwijld en binnen de 8 werkdagen na ontdekking daarvan per aangetekend schrijven aan Kingspan Light + Air Belgium NV te worden gemeld. De aansprakelijkheid van Kingspan Light + Air Belgium NV voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde diensten is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de diensten. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door de Opdrachtgever niet aanvaard.

 

7.3. Kingspan Light + Air Belgium NV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat ze zich heeft gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

 

7.4. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de Opdrachtgever slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door Kingspan Light + Air Belgium NV en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Opdrachtgever niet op.

 

7.5. Kingspan Light + Air Belgium NV is slechts aansprakelijk voor de opzettelijke of grove fouten van zijn aangestelden (werknemers, onderaannemers, enz ….).

 

7.6. Indien Kingspan Light + Air Belgium NV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is Kingspan Light + Air Belgium NV slechts aansprakelijk voor de directe schade die de Opdrachtgever geleden heeft met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden, en is de aansprakelijkheid van Kingspan Light + Air Belgium NV alleszins beperkt tot het bedrag dat ze factureert of heeft gefactureerd voor de uitvoering van het niet conforme gedeelte. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Kingspan Light + Air Belgium NV.

 

7.7. Kingspan Light + Air Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fabricagefouten van materialen geproduceerd door een derde partij en de daardoor eventuele gevolgschade.

 

7.8. Indien de Opdrachtgever herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de Opdrachtgever zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, normale slijtage, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.

 

7.9. De Opdrachtgever aanvaardt en erkent dat Kingspan Light + Air Belgium NV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant van materialen en componenten die worden verwerkt in de door Kingspan Light + Air Belgium NV uitgevoerde werken ten aanzien van Kingspan Light + Air Belgium NV kan inroepen, eveneens aan de Opdrachtgever kan tegenwerpen.

 

7.8. De Opdrachtgever vrijwaart Kingspan Light + Air Belgium NV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kingspan Light + Air Belgium NV toerekenbaar is. Indien Kingspan Light + Air Belgium NV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Kingspan Light + Air Belgium NV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kingspan Light + Air Belgium NV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kingspan Light + Air Belgium NV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Art. 8 : Pand op schuldvorderingen tot zekerheid van betaling

 

De Opdrachtgever verleent Kingspan Light + Air Belgium NV een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. Het pand verleent Kingspan Light + Air Belgium NV het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de Opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die goederen van de Opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van Kingspan Light + Air Belgium NV voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daaraan verbonden. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de Opdrachtgever Kingspan Light + Air Belgium NV om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. Kingspan Light + Air Belgium NV heeft het recht om te kiezen op welke wijze het pand wordt uitgewonnen.

 

Art. 9 : Eigendom en risico

 

9.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Kingspan Light + Air Belgium NV tot en met volledige betaling door de Opdrachtgever. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de Opdrachtgever er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, te verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden. Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden is Kingspan Light + Air Belgium NV te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever te verplichten de goederen aan haar af te leveren en elk terrein van de Opdrachtgever of een derde waar de goederen zijn opgeslagen te betreden en de goederen terug in bezit te nemen.

 

9.2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de voormelde goederen integraal worden gedragen door de Opdrachtgever vanaf het moment dat het goed het bedrijfspand van Kingspan Light + Air Belgium NV heeft verlaten.

 

Art. 10 : Beëindiging van de overeenkomst

 

10.1. De Opdrachtgever heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door Kingspan Light + Air Belgium NV geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 50% van de totale contractprijs ex. BTW.  Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

 

10.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de Opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, of ingeval van vereffening of ontbinding van de Opdrachtgever, onverminderd het recht van Kingspan Light + Air Belgium NV om schadevergoeding te vragen.

 

Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Kingspan Light + Air Belgium NV gerechtigd om voor nog uit te voeren opdrachten een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Opdrachtgever weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van Kingspan Light + Air Belgium NV in te gaan, behoudt Kingspan Light + Air Belgium NV zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw. Kingspan Light + Air Belgium NV behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat wegens hogere, werkelijk geleden schade.

 

10.3. In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft Kingspan Light + Air Belgium NV, na de Opdrachtgever per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de Opdrachtgever. In voorkomend geval is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw, onverminderd het recht van Kingspan Light + Air Belgium NV om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

 

10.4. De mogelijkheid tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling wordt uitdrukkelijk uitgesloten tussen partijen.

 

Art. 11 : Overmacht

 

11.1. Kingspan Light + Air Belgium NV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de Opdrachtgever ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Kingspan Light + Air Belgium NV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Kingspan Light + Air Belgium NV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Kingspan Light + Air Belgium NV is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van vreemde oorzaak te bewijzen.

 

Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Kingspan Light + Air Belgium NV; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overheidsmaatregelen; “lock-down”; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; terroristische aanslagen;  elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de Opdrachtgever ; … .

 

11.2. Kingspan Light + Air Belgium NV verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de Opdrachtgever van de overmachtssituatie te beperken. Indien Kingspan Light + Air Belgium NV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan Kingspan Light + Air Belgium NV het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

11.3. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan de getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst. Hierbij wordt er naar gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het aangaan van de overeenkomst.

  

Art. 12 : Gegevensverwerking

 

Indien in het kader van huidige overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt erkennen partijen uitdrukkelijk dit te doen overeenkomstig de relevante regelgeving daaromtrent, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Art. 13 : Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

 

13.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde.